Zoeken
 

Websites

Op deze pagina vindt u een overzicht van websites die aanverwante informatie bieden over passend onderwijs en de gevolgen voor schoolbesturen, leraren, ouders en gemeenten.

Ouder- en leerlingenorganisaties

 • www.50tienregsvr.nl
  5010 is het informatiepunt waar ouders met vragen over onderwijs terechtkunnen.
 • www.balansdigitaal.nl
  Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.
 • www.iederin.nl 
  Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte (voorheen CG-Raad/Platform VG).
 • www.netwerkouderinitiatieven.nl
  Het Netwerk Ouderinitiatieven werkt aan het in kaart brengen van alle binnen Nederland werkzame ouderinitiatieven op het gebied van passend onderwijs.
 • www.onderwijsconsulenten.nl
  Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben. Op de website staan ook handige publicaties voor ouders en scholen.

Sectororganisaties en landelijke verenigingen

 • www.aocraad.nl
  De AOC Raad is de brancheorganisatie van alle AOC´s in Nederland.
 • www.lecso.nl
  LECSO is een vereniging van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en wil een stuwende, vernieuwende, professionele en betrokken kracht zijn voor scholen, al hun medewerkers en hun leerlingen.
 • www.mboraad.nl
  De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
 • www.poraad.nl
  De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
 • www.simea.nl
  Stichting Siméa behartigt de belangen van besturen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de dienstverlening aan leerlingen die doof, slechthorend zijn en/of ernstige spraak-/taalmoeilijkheden hebben.
 • www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl
  Op deze website vindt u de wettelijke kaders, de daarbij behorende activiteiten van de samenwerkingsverbanden en de ondersteuning die de VO-raad biedt bij de invoering van passend onderwijs.
 • www.visio.org
  Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.
 • www.vo-raad.nl
  De VO-raad vertegenwoordigt 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. Het doel is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs voor 1 miljoen leerlingen.

Bonden en schoolleidersorganisaties

 • www.aob.nl 
  Met ruim 87.000 leden is de AOb de grootste onderwijsvakbond van Nederland. We komen op voor de belangen van onze leden in alle onderwijssectoren van po tot en met hbo.
 • www.cnvo.nl 
  CNV Onderwijs is de vakvereniging voor iedereen die werkt in een van de onderwijssectoren. Van het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs.
 • www.avs.nl
  De Algemene Vereniging Schoolleiders is de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs: van adjunct-directeur en middenmanager tot (bovenschools) directeur.

Steunpunten

 • www.autismesteunpunt.nl
  Bij het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant kunnen ouders en medewerkers van scholen terecht met vragen over onderwijs aan leerlingen met autisme.
 • www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
  Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen passend onderwijs aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
 • www.steunpuntadhd.nl
  Op de website van het Steunpunt ADHD vinden ouders en leraren informatie over ADHD en ADD.
 • www.steunpuntpassendonderwijs.nl
  Bij het Steunpunt passend onderwijs kunnen ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte terecht met vragen over passend onderwijs.

 Overheid

 • www.delokaleeducatieveagenda.nl
  De Lokale Educatieve Agenda is een instrument voor gemeenten, schoolbesturen en overige partners om in ‘nieuwe verhoudingen’ (meer gelijkwaardige verhoudingen) tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid.
 • www.evaluatiepassendonderwijs.nl
  Website over de meerjarige evaluatie van passend onderwijs, met informatie over de deelevaluaties en uitkomsten ervan. Onderzoeken die tweejaarlijks gepubliceerd worden zijn ook op deze website te vinden.
 • www.gemeenteloket.minszw.nl
  Het gemeenteloket van het ministerie van SZW biedt inhoudelijke ondersteuning bij de lokale uitvoering van beleid op het gebied van werk en inkomen.
 • www.hoeverandertmijnzorg.nl
  Website van het ministerie van VWS over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg.
 • www.rijksoverheid.nl/passend-onderwijs
  Informatie van de Rijksoverheid over passend onderwijs.
 • www.vng.nl
  De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten is de belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.
 • www.onderwijsjeugd.nl
  Onderwijsjeugd.nl geeft informatie voor een professionele verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

Overig

 • www.kennisbank.portaal-hs-odr.nl
  In deze kennisbank is alle aanwezige expertise en kennis van Herstart en Op de Rails beschikbaar.
 • www.kennisnet.nl
  Kennisnet is hét expertisecentrum op het gebied van ict in het onderwijs.
 • www.knaplastig-aps.blogspot.com
  Knaplastig is een weblog over lastig en ingewikkeld gedrag op school.
 • www.lwoe.nl
  De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland.
 • mensenrechten.nl/mensenrechten-voor-u/als-je-een-beperking-hebt 
  Het College voor de Rechten van de Mens (het CvRM) ziet toe op de naleving van haar oordelen, adviseert en geeft voorlichting over gelijke behandeling.
 • www.vanuitautismebekeken.nl
  Op deze website onder andere informatie over de afwijkende sociale en cognitieve ontwikkeling die kinderen met autisme vaak hebben. Hoe kunnen scholen daarmee omgaan en hoe kunnen ze maatwerk bieden dat in de onderwijsbehoefte van autistische kinderen voorziet?
 • www.zomooianders.nl
  Stichting Mooi Anders ondersteunt uitwisselingen tussen groepen leerlingen van speciale en reguliere scholen.
 • www.nji.nl
  Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken.
 • www.onderwijsgeschillen.nl
  Onderwijsgeschillen bundelt de diverse geschillencommissies die op grond van de wet en/of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.
 • www.onderwijsjeugd.nl
  Met deze website willen de VNG, PO-raad en VO-raad gemeenten en onderwijsinstellingen concrete bouwstenen bieden voor deze verbinding en afstemming tussen onderwijs en jeugd(hulp).
 • www.perspectief.org
  Perspectief is een onafhankelijke netwerkorganisatie die samen met (kwetsbare) mensen, hun familie en vrienden werkt aan een goed leven voor iedereen.
 • www.reikthuiszittersdehand.nl
  Hoe kunnen professionals het best omgaan met leerplichtige jongeren die thuis zitten? De samenwerkende jeugdinspecties bundelden praktijkvoorbeelden en tips op een website met een praktische handleiding voor professionals.
 • www.speciaalgewoon.nl
  KPC Groep voert een project uit naar de mogelijkheden voor tijdelijke plaatsing van leerlingen in het speciaal onderwijs en terugplaatsing naar het regulier onderwijs. Wat werkt wel en wat werkt niet?
 • www.wij-leren.nl
  Wij-leren.nl is een kennisplatform voor het onderwijs waar veel informatie voor scholen en ouders beschikbaar is. Dit overzicht is ook erg handig voor betrokkenen bij het onderwijs: http://wij-leren.nl/begrippen.php Elk van de 350 begrippen wordt in ongeveer 100 woorden uitgelegd en er wordt verwezen naar verdiepende artikelen.
 • www.zat.nl
  Het Landelijk steunpunt ZAT biedt achtergrondinformatie en diverse handreikingen voor iedereen die betrokken is bij (het opzetten van) een zorg- en adviesteam.
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij